Art. 1. Informacje podstawowe

1. Niniejszy regulamin to regulamin świadczenia usług elektronicznych za pośrednictwem strony internetowej: https://foodiebox.com.pl/ (zwanej dalej „Stroną”).
2. Właścicielem i podmiotem świadczącym usługi elektroniczne poprzez Stronę jest: Mateusz Sobczyński i Magdalena Sobczyńska przedsiębiorcy wpisani do KRS pod firmą: Foodiebox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-010), ul. Dworcowa 68, NIP: 9671466457 (zwany dalej „Usługodawcą”)
3. Z Usługodawcą możesz skontaktować za pośrednictwem: 

poczty e-mail: bok@foodiebox.com.pl
- połączenia telefonicznego: tel. 506 385 701 (wewn.1)

5. Niniejszy regulamin został przyjęty w dniu 09.06.2023 r.
6. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

Art 2. Definicje

1. Regulamin – niniejszy Regulamin, określający zasady zawierania umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki stron Umowy sprzedaży na odległość oraz zasady postępowania reklamacyjnego. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest odpowiednio regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą Umowę sprzedaży na odległość.
 2. Konsument – konsument w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego. Zgodnie z definicją ustawową: za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Sprzedawca –  Foodiebox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (85-010), ul. Dworcowa 68, NIP: 9671466457, (+48) 506 385 701, bok@foodiebox.com.pl,  REGON 525406980.
 4. Adres siedziby Sprzedającego – Bydgoszcz (85-010), ul. Dworcowa 68, Polska.
 5. Sklep Internetowy – serwis internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, dostępny pod adresami elektronicznymi: foodiebox.com.pl za pośrednictwem, którego Klient może uzyskać informacje o Towarze i jego dostępności oraz kupić Towar lub zlecić świadczenie usługi.
 6. Umowa sprzedaży na odległość – umowa sprzedaży Towaru/świadczenia usług/dostarczania treści cyfrowych (o ile ma zastosowanie), zawierana za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Towar – rzecz ruchoma, którą Klient może nabyć w Sklepie Internetowym.
 8. Polityka prywatności i cookies Sklepu Internetowego – dokument określający szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz stosowania cookies. Polityka prywatności i cookies stanowi Załącznik nr 3 do Regulaminu i jest dostępna na stronie https://foodiebox.com.pl/pol-privacy-and-cookie-notice.html.
 9. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci, w szczególności poczta elektroniczna.
 10. Elektroniczny formularz zamówienia – udostępniania przez Sprzedawcę dla Kupującego elektroniczna procedura dokonywania zamówienia.
 11. Wysłanie zamówienia – zatwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przez Klienta przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" traktowane jako złożenie przez Klienta wiążącego oświadczenia woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży na odległość.
 12. Konto – zbiór danych przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy dotyczący danego Klienta oraz składanych przez niego zamówień i zawieranych Umów sprzedaży na odległość, z wykorzystaniem którego Klient może składać zamówienia, a także w odpowiednim czasie - anulować lub edytować oraz zawierać Umowy Sprzedaży na odległość.
 13. Ocena obsługi zamówienia i Ocena poszczególnych towarów – subiektywne wypowiedzi i oceny przyznawane przez Kupującego w formie gwiazdek od 1 do 5 dla Sklepu Internetowego po zrealizowanym zamówieniu.
 14. Newsletter - wiadomości mailowe wysyłane do zapisanych dobrowolnie na liście użytkowników dotyczące oferty, menu oraz ciekawostek związanych z odżywianiem i zdrowym stylem życia.

Art 3. Rodzaje i zakres świadczonych usług

1. Strona zawiera podstawowe informacje o prowadzonej przez Usługodawcę działalności: catering dietetyczny (przygotowywanie i dostarczanie posiłków)
2. Za pośrednictwem Strony Usługodawca świadczy usług płatne i bezpłatnie
a) zawieranie Umów sprzedaży online – w zakresie Towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym,
b) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z Konta w ramach Sklepu Internetowego,
c) dodawanie opinii, komentarzy i ocen – Klient może dodać opinię lub komentarz do swojego zamówienia,
d) przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sprzedawca potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie - zamówienia do realizacji,
e) zapis do newslettera.

 1. Usługi płatne są oznaczone w taki sposób, aby nie było wątpliwości, że skorzystanie z nich łączy się z obowiązkiem zapłaty.

Art 4. Warunki techniczne do korzystania z usług

 1. W celu prawidłowego korzystania ze Strony powinieneś posiadać:
  a) urządzenie (komputer PC, tablet, smartphone) z połączeniem internetowym,
  b) przeglądarkę internetową,
  c) pełną zdolność do czynności prawnych, w celu dokonania zakupów na Stronie,
  e) numer telefonu i adres poczty e-mail w celu złożenia zamówienia on-line,
  f) adres poczty e-mail w celu zapisania się na newsletter,
  g) dowolny program do przeglądania plików w formacie PDF.
 1. Na Stronie obowiązuje zakaz publikacji treści o charakterze bezprawnym.  
 2. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego treści, w tym opisy Towarów i ceny stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 kodeksu cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą wysłania przez Klienta zamówienia, które następuje poprzez kliknięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
 3. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin wraz z Załącznikami za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej przed zawarciem Umowy sprzedaży na odległość, w jej trakcie oraz po zakończeniu. Kupujący może go pobrać i sporządzić jego wydruk.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi usługami, Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Art 5. Newsletter

 1. Usługa w postaci subskrypcji newslettera jest darmowa. Polega ona na wysyłaniu przez Usługodawcę informacji handlowych o promocjach i specjalnych ofertach Usługodawcy. Zapisując się na newsletter wyrażasz zgodę na przesyłanie przez Usługodawcę informacji handlowych na podany przez Ciebie adres e-mail. 
 2. Zrezygnować z newslettera możesz w każdej chwili korzystając z opcji wypisania się zamieszczonej w wiadomości newsletterowej lub kontaktując się z Usługodawcą. 

Art 6. Zamówienia on-line

1. Złożenie zamówienia:

a) Złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym można dokonać za pośrednictwem Konta albo wybrać opcję zakupu bez rejestracji.
b) Skuteczne złożenie zamówienia wymaga podania danych, określonych w formularzu zamówienia. Dane powinny być prawdziwe i aktualne.
c) Zakupu dokonuje się poprzez wypełnienie Elektronicznego formularza zamówienia dostępnego na stronach Sklepu Internetowego. Wybór zamawianych Towarów jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka. Elektroniczny formularz zamówienia określa m.in. jakie Towary, po jakiej cenie i w jakich ilościach Klient chce zamówić do wskazanej przez siebie lokalizacji. Klient podejmuje odpowiednie kroki techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty.
d) Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące: danych identyfikujących Sprzedawcę, przedmiotu zamówienia, jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów, w tym kosztów dostawy oraz innych, jeżeli występują, wybranej metody płatności, wybranego sposobu dostawy, czasu i kosztów dostawy.
e) Jeżeli przedmiotem umowy jest dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub usług realizowanych drogą elektroniczną lub na odległość - Konsument w dodatkowym checkboxie, wymaganym do złożenia zamówienia i znajdującym się na Elektronicznym formularzu zamówienia wyraża następującą zgodę: "Wyrażam zgodę na dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym lub na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem 14 dni od dnia zawarcia umowy i przyjmuję do wiadomości utratę prawa do odstąpienia od umowy". Sprzedawca potwierdzi otrzymanie ww zgody mailowo.
f) W celu złożenia Zamówienia konieczne jest podanie w Elektronicznym formularzu zamówienia danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, dokonanie akceptacji treści Regulaminu, wysłanie zamówienia poprzez naciśnięcie przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".
g) Wysłanie przez Klienta Elektronicznego formularza zamówienia stanowi wiążące oświadczenie woli zawarcia Umowy sprzedaży zawartej na odległość, zgodnie z treścią niniejszego Regulaminu.
h) Umowę sprzedaży na odległość traktuje się jako zawartą w chwili przyjęcia przez Sprzedającego Elektronicznego formularza zamówienia, czego potwierdzeniem jest wyświetlenie Kupującemu komunikatu potwierdzającego przyjęcie zamówienia i podanie jego numeru.
i) Po zawarciu Umowy sprzedaży na odległość, Klient otrzymuje w formie wiadomości e-mail potwierdzenie złożonego zamówienia zawierające: potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji i zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia oraz ogólnych warunków zawartej Umowy sprzedaży na odległość (Regulamin Sklepu Internetowego wraz z Załącznikami Nr 1 i 2), dane Sprzedawcy, odpowiedzialności Sprzedawcy za jakość świadczenia, o usługach świadczonych przez Sprzedawcę po sprzedaży oraz o sposobie i skutkach odstąpienia od umowy. Pouczenie co do sposobu i o skutkach odstąpienia od umowy zawarte jest w Załączniku nr 2.
j) Usługodawca umożliwia klientowi skorzystanie z jednego zamówienia próbnego obejmującego 2 dni diety. Po jednym zamówieniem na klienta rozumie się zamówienie na jeden adres, niezależnie od ilości zamieszkałych w nim osób.  Gdy usługodawca otrzyma drugie zamówienie próbne na ten sam adres, nie zrealizuje zamówienia, zwróci płatność i poinformuje klienta przez Biuro Obsługi Klienta.

2. Płatność

a) Sklep Internetowy oferuje możliwość dokonania płatności w formie za pobraniem, z płatnością na konto po dostawie. Opcja płatności z odroczonym terminem płatności jest możliwa w sytuacjach indywidualnie uzgodnionych ze Sprzedawcą.
b) Płatności za towar można dokonać w sposób wybrany w momencie składania zamówienia na Elektronicznym formularzu zamówienia.
c) Usługodawca umożliwia zapłatę za pośrednictwem operatora szybkich płatności internetowych – tpay lub przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy.
d) Płatność dokonana jest z chwilą wpływu środków na rachunek Usługodawcy lub zaksięgowania się środków przez system operatora płatności;

3. Dostawa

a) Usługodawca może dostarczyć zamówienie pod wskazany przez Ciebie adres znajdującym się w strefie dostaw określonej w na stronie internetowej oraz w trakcie składania zamówienia,
b) Koszt dostawy zależny jest od strefy dostawy i podany jest w widoczny sposób w trakcie składania zamówienia.
c) Dostawa następuje według harmonogramu zamówienia w sposób cykliczny. Zależnie od strefy, dostawa może odbyć się: poprzedniego wieczora, w nocy lub rano.
e) Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia, w szczególności jeśli: 
- zostały podane niepoprawne dane, uniemożliwiające realizację zamówienia
- zamówienie nie zostało opłacone.
- klient wcześniej naruszał warunki umowy
f) Odstąpienie od umowy następuje poprzez złożenie Klientowi oświadczenia w postaci wiadomości e-mail.
e) W sytuacji nie dostarczenia towaru z winy usługodawcy, zobowiązuje się on do zwrócenia kwoty za niedostarczony towar, wyznaczenie dodatkowego terminu dostawy lub dodanie do konta punktów, pozwalających na ponowne dokonanie zamówienia.
f) Usługodawca dostarcza towar własnym transportem lub za pośrednictwem zewnętrznej firmy transportowej do lokalizacji, określonych w systemie.
g) Zamówienia można także odebrać osobiście w lokalu w Bydgoszczy przy ul. Dworcowa 68 w godzinach otwarcia lokalu, po wcześniejszym uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta.
h) Klient może zmienić termin lub adres dostawy (odbioru) towaru pod warunkiem zachowania 2 pełnych dni roboczych przed planowaną dostawą posiłku.
i) W przypadku nieotrzymania towaru w określonym umową terminie, Klient powinien zgłosić zaistniałą sytuację do Biura Obsługi Klienta tego samego dnia, w którym wystąpiła sytuacja.
i) 22.06.2024 uruchomiana zostaje linia wakacyjna z dostawami do miejscowości: Władysławowo, Chałupy, Kuźnica, Jastarnia, Jurata, Hel, Morzyczyn. Dostawy do wymienionych miast, prowadzone są wyłącznie w terminie 22.06.2024 - 31.08.2024.
j) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lokalizacji, do których prowadzone są dostawy. 

4. Zmiana, wstrzymanie realizacji i anulowanie Zamówienia

a) Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu Dostawy Produktu do godziny 11:00 dwa dni poprzedzającego Dostawę Produktu. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
b)  Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godziny 11:00 dwa dni robocze przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. W przypadku niezachowania wskazanego terminu Usługodawca zleci Dostawę Produktu pod wskazany przez Klienta adres. W takim przypadku Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania.
c)  Klientowi nie przysługuje prawo domagania się pełnego zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania
d) W przypadku zmiany rodzaju Produktu w trakcie trwania Zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości wskazanej przez Biuro Obsługi Klienta po uprzednim jej zaakceptowaniu
e) Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju Produktu na pakiet o niższej wartości
f) Klient biorący udział w Programie Lojalnościowym ma możliwość otrzymania zwrotu różnicy za zmianę Produktu na pakiet o niższej wartości w postaci Punktów Lojalnościowych
g)  W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji z Zamówienia przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot kosztów tylko za niezrealizowane dni Dostaw Produktu
h) W przypadku, gdy na cenę Zamówienia Klient otrzymał rabat kalkulowany na podstawie liczby dni Dostaw Produktu w momencie składania Zamówienia, wykorzystane dni Dostaw Produktu są rozliczane po cenie regularnej za dzień, jaką Klient otrzymałby za złożenie zamówienia na taki okres, w jakim realnie skorzystał z Dostaw Produktu.
i)  Klient ma możliwość całkowitej zmiany pierwotnie wybranego Produktu w trakcie realizacji Zamówienia. Zmiana możliwa jest z wyprzedzeniem trzech dni roboczych. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
k) Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany połączenia zestawów w menu nanosząc zmiany na stronie www. Zmiana menu nie ma wpływu na złożone prędzej zamówienia.

Art 7. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4 oraz ust. 12 Ustawy o prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy z uwagi na charakterystykę produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.


Art 8. Reklamacje

a) Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towary wolne od wad fizycznych i prawnych i jest odpowiedzialny względem Klienta za wady fizyczne i prawne zakupionego Towaru na zasadach określonych w kodeksie cywilnym.
b) Jeżeli po przejściu własności Towaru na Kupującego stwierdzi on, że Towar posiada wady fizyczne lub prawne, Kupujący może złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi za wady:

- za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego;
- w formie pisemnej na adres siedziby Sprzedającego lub poprzez e-mail na adres bok@foodiebox.com.pl.c) W zgłoszeniu należy określić:
- wadę, jaką zdaniem Kupującego towar posiada, żądania wobec Sprzedającego
- jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę oraz przedstawić dowód zakupu Towaru w Sklepie Internetowym.

c) Sprzedawca obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Jeżeli nie udzielił odpowiedzi w w terminie uważa się, że uznał reklamację.
d) Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Kupującemu na piśmie lub Trwałym Nośniku.
e) Kroki jakie musi podjąć Kupujący celem złożenia reklamacji wskazane są na poszczególnych etapach w Elektronicznym formularzu reklamacyjnym. W przypadku skorzystania przez Kupującego z innego sposobu złożenia reklamacji niż za pośrednictwem Elektronicznego formularza reklamacyjnego - Sprzedawca poinformuje Kupującego o dalszych krokach postępowania reklamacyjnego w sposób odpowiadający sposobowi złożonej reklamacji.
f) W przypadku uznania przez Sprzedawcę reklamacji za uzasadnioną: koszty wymiany, naprawy i koszt przesyłki związanej z reklamacją Towaru ponosi Sprzedający.
g)  W przypadku gdy w następstwie złożonej przez Konsumenta reklamacji spór nie został rozwiązany, Sprzedawca przekazuje Konsumentowi na papierze lub innym trwałym nośniku oświadczenie o:

- zamiarze wystąpienia z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
- zgodzie na udział w takim postępowaniu lub 
odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.


Art 9. Opinie

1. W określonym terminie po realizacji Zamówienia, Klient posiadający Konto - może zostać poproszony w wiadomości e-mail o dodanie Oceny obsługi zamówienia oraz oceny poszczególnych towarów. Ocena obsługi zamówienia oraz ocena poszczególnych towarów jest dobrowolna i nieodpłatna, a w celu jej dokonania należy kliknąć na link, który przenosi na osobną stronę. W ramach jednego zamówienia - Klient ma możliwość wyłącznie jednokrotnego dodania ww Ocen.
2. W ramach ww Ocen Klient może przyznać ocenę w formie gwiazdek od 1 do 5 oraz dodać wypowiedź słowną limitowaną do 65 535 znaków słownych. Ww Oceny są automatycznie podpisywane imieniem Klienta i miastem, które jest wskazane przez Klienta przy rejestracji Konta
3. Oceny są przechowywane i prezentowane publicznie na stronie Sklepu Internetowego, a także na stronach internetowych Partnerów
4. Sprzedawca nie weryfikuje merytorycznie, nie kontroluje Ocen o zamówieniach. Kupujący wyłącznie i samodzielnie ponosi odpowiedzialność za wypowiedź poczynioną w ramach Ocen. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania Ocen w całości lub w części na zasadach wynikających z przepisów prawa i niniejszego Regulaminu
5. Niedopuszczalne jest zamieszczanie treści zawierających informacje nieprawdziwe, wprowadzające w błąd, wulgarne, agresywne, o charakterze obraźliwym lub będące w oczywisty sposób uznane za niezgodne z dobrymi obyczajami. Niedopuszczalne też jest umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa osób trzecich, czy stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji.
6. Klient zobowiązuje się nie umieszczać treści, które zawierają linki do zewnętrzych serwisów internetowych, mających charakter promocyjny lub reklamowy lub zawierających dane osobowe osób trzecich. Zakazane jest także umieszczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji itp.
7. Klient ponosi odpowiedzialność za redagowane przez siebie i umieszczane wypowiedzi, w szczególności odpowiedzialny jest za naruszenie praw lub dóbr osób trzecich
8. Na wyraźną prośbę Klienta treść Ocen może zostać ukryta dla innych użytkowników Sklepu, ale przyznana ocena w formie gwiazdek wliczana jest w ogólną ocenę Sklepu i Towaru.
9. Klient oświadcza, że nie przysługują mu jakiekolwiek prawa, w tym prawa autorskie bądź pokrewne do Ocen i wypowiedzi przez niego zamieszczonych, poza uprawnieniem do korzystania z Sklepu Internetowego w sposób określony w Regulaminie. Klient nie jest uprawniony do jakiegokolwiek utrwalania, zwielokrotniania, udostępniania, upubliczniania bądź rozpowszechniania treści, chyba, że takie uprawnienie wynika z przepisów prawa lub Regulaminu.
10. Klient nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treści, w szczególności nie jest uprawniony do ingerowania w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania, ani inne elementy Sklepu Internetowego.
11. Klient zamieszczając w Sklepie internetowym Oceny, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych - udziela Sprzedającemu niewyłącznej i nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo oraz terytorialnie licencji do korzystania przez Sprzedającego z tych utworów, wraz z prawem do udzielenia sublicencji na rzecz Partnerów Sprzedającego, która obejmuje publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym (Internet). Licencja zostaje udzielona w odniesieniu do wszystkich pól eksploatacyjnych znanych w chwili jej udzielania, w szczególności do następujących pól eksploatacji:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu dowolną techniką - w szczególności techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego, cyfrową tj. przy użyciu jakichkolwiek technik na jakimkolwiek nośniku audiowizualnym lub wizualnym, w szczególności na dyskach audiowizualnych, płytach CD, dysku komputerowym, w sieci multimedialnej, w tym internetowych oraz powiązanych serwisach on-line oraz zwielokrotniania, utrwalania, wykorzystania w Internecie, reklamie, zwielokrotniania zapisu w formie elektronicznej w pamięci komputera oraz w sieciach wewnętrznych, jak i zewnętrznych,
- wykorzystywanie całości lub fragmentów bądź dowolnych elementów utworu z możliwością dokonania modyfikacji wynikającej z istoty danego medium internetowego - we wszystkich wydawnictwach, w szczególności internetowych, cyfrowych, w biuletynach i informacjach, samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami bądź fragmentami utworów; wykorzystywanie w całości lub fragmencie w celu promocji i reklamy, w szczególności w formie reklamy audiowizualnych, audio, medialnych.
- w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzenie do obrotu, użyczenie, najem oryginału albo egzemplarzy
- w zakresie rozpowszechnia utworu w sposób inny niż określony powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
- wykorzystanie utworów dla celów promocyjnych i marketingowych

12.  Usunięcie Konta przez Klienta lub Oceny (w myśl pkt 8)  nie ma wpływu na obowiązywanie powyższej licencji.

 
Art. 9 Informacje o alergenach

1. Produkty oferowane przez Sklep mogą zawierać alergeny takie jak: gluten, mleko, jaja, orzechy, soję i inne. Kluczowe alergeny zawarte w daniu wymienione są na etykiecie na każdym posiłku.
2. W kuchni wykorzystywane są różne składniki, zawierające alergeny. Podczas gotowania może dojść do przypadkowego zanieczyszczenia alergenami niewymienionymi na etykiecie, a także do zanieczyszczenia krzyżowego alergenami.
Lista składników zawierających alergeny, stosowanych w kuchni: pszenica, żyto, jęczmień, owies i produkty pochodne, ryby i produkty pochodne, orzeszki ziemne i produkty pochodne; soja i produkty pochodne, mleko i produkty pochodne, orzechy: migdały, laskowe, włoskie, nerkowca, pekan, brazylijskie, pistacjowe, makadamia i produkty pochodne; seler i produkty pochodne; gorczycę i produktów pochodne; nasiona sezamu i produkty pochodne; łubin i produkty pochodne; mięczaki i produkty pochodne.
2. Klient zobowiązany jest do poinformowania Sklepu o wszelkich alergiach i nietolerancjach pokarmowych podczas składania zamówienia.
3. Sklep nie może zagwarantować całkowitej eliminacji alergenów z produktów.

Art 11. Postanowienia końcowe


1. Niniejsze Warunki korzystania obowiązują od dnia 2021.04.21
2. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu decyzją kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Sprzedawcę oraz Klienta.
3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów związanych z Regulaminem jest prawo polskie. Spory te będą rozstrzygane przez właściwy miejscowo sąd powszechny. Klient będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Wszelkie informacje dotyczące pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: www.uokik.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wskazane postępowania mają charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić na nie zgodę.
4. Na podstawie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. informujemy, iż pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.