REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

CATERINGU Foodiebox Sp. z o.o.

 

§ 1

DEFINICJE REGULAMINU

 

 1. Catering Foodiebox Sp. z o.o. - Foodiebox Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Dworcowa 68, 85-010 Bydgoszcz, NIP 9671466457 - Organizator promocji “Program Lojalnościowy”, zwanego dalej również Cateringiem;
 2. Platforma pl - zwana dalej również Platformą ( wyszukiwarką) to witryna internetowa działająca pod adresem: “https:/ dietly.pl”, dająca możliwość wyświetlana i porównywania ofert różnych Cateringów dietetycznych, w tym Organizatora oraz składania za jej pośrednictwem Zamówień na dostawę zestawu dań wybranych z oferty Cateringu, prezentującego swoją ofertę na tej Platformie.
 3. Program lojalnościowy - dalej Program, specjalna oferta skierowana do Klientów Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. , mająca na celu złożenie  Zamówienia  z wykorzystaniem Platformy Dietly i uzyskanie w zamian punktów lojalnościowych na zasadach wynikających z niniejszego
 4. Klient - Osoba fizyczna lub prawna składająca Zamówienie w Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. za pomocą Platformy pl
 5. Zamówienie - oświadczenie woli składane Cateringowi przez Klienta przy użyciu narzędzi i funkcjonalności Platformy, obejmujące zamówienie jednego lub kilku wybranych Produktów Cateringu, opłacone online za pośrednictwem Platformy i prowadzące do zawarcia umowy sprzedaży Produktów oraz związanych z nimi usług na odległość pomiędzy Klientem a Cateringiem Foodiebox Sp. z o.o.;
 6. Konto Klienta- spersonalizowany panel administracyjny Klienta dostępny po dokonaniu skutecznej rejestracji  i  zalogowaniu się przez niego na stronie internetowej dietly.pl – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego Klient może korzystać z usług świadczonych przez Catering Foodiebox Sp. z o.o., w tym w szczególności składać Zamówienia na Produkty oferowane przez  Catering  Foodiebox Sp. z o.o., zarządzać  zamówieniem  czy danymi adresowymi;
 7. Kod polecający - jest specjalnym kodem polecającym przeznaczonym dla nowych klientów, którym uczestnik programu lojalnościowego poleci Kod polecający znajduje się w zakładce Skarbonka.
 8. Punkty lojalnościowe -  są  to  punkty  przyznawane  w ramach Programu Lojalnościowego, dzięki którym Klient może korzystać z dodatkowych usług, takich jak: zniżka za zakup

 

 1. Skarbonka - wyznaczone miejsce w Panelu Klienta, w którym gromadzone są punkty lojalnościowe .

 

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Organizatorem sprzedaży promocyjnej pod nazwą  ,,PROGRAM LOJALNOŚCIOWY jest Catering Foodiebox Sp. z o.o..
 2. Program lojalnościowy ma charakter ogólnopolski i przeznaczony jest dla Osób fizycznych lub prawnych składających Zamówienie w Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. za pośrednictwem Platformy pl.
 3. Celem Programu jest promowanie Cateringu Foodiebox Sp. z o.o..
 4. Catering Foodiebox Sp. z o.o. nieodpłatnie udostępnia Klientom niniejszy regulamin za pośrednictwem Platformy w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i
 5. Przed skorzystaniem z oferty Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. zawartej w Programie, Klient powinien zapoznać się z W razie wątpliwości uznaje się, że przystępując do Programu wyraził zgodę na warunki uczestnictwa i zasady opisane w niniejszym Regulaminie.
 6. Przystąpienie do korzystania z Programu na zaproponowanych warunkach jest równoznaczne ze zgodą na zawarcie Umowy uczestnictwa w
 7. Klient może w każdej chwili zrezygnować z udziału w Programie bez podawania przyczyny i ze  skutkiem  natychmiastowym,  przesyłając  Organizatorowi oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy uczestnictwa w Programie w formie wiadomości e-mail wyłącznie z adresu wskazanego na Koncie Klienta i na adres [e-mail cateringu]. Oświadczenie wysłane z innego adresu nie będzie uznane przez Organizatora za wiarygodne i nie wywołuje zamierzonego skutku. Z chwilą dotarcia oświadczenia Klienta do Organizatora  umowa  uczestnictwa  w Programie rozwiązuje się, a wszystkie zgromadzone na Koncie Klienta punkty lojalnościowe zostają bezpowrotnie
 8. Z zastrzeżeniem postanowień    10  Organizator  może  wypowiedzieć Uczestnikowi     umowę     z     ważnych     powodów     z     14-dniowym     terminem wypowiedzenia. Za ważne powody  uznaje  się  naruszenie  postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. i Platformy Dietly, uznanie, że działania Uczestnika prowadzą prób obejścia Regulaminu i jego zasad lub zabezpieczeń funkcjonowania Programu, jak również naruszenie powszechnie obowiązujących  przepisów. Z  chwilą  rozwiązania  umowy  - zgromadzone i niewykorzystane wcześniej punkty lojalnościowe są kasowane.
 9. Organizator zastrzega sobie prawo natychmiastowego wypowiedzenia umowy uczestnictwa w Programie i anulowania wszystkich zgromadzonych punktów ilekroć poweźmie uzasadnione podejrzenie, że działania Uczestnika mają znamiona oszustwa finansowego, w szczególności dokonania nieuprawnionej

 

transakcji online, albo ilekroć uzyska taką informację z właściwej instytucji finansowej lub na żądanie organów ścigania.

 1. Uczestnik nie może udostępniać Konta Klienta osobom
 2. Uczestnik może być  zarejestrowany  w  Programie  tylko  raz w Cateringu Foodiebox Sp. z o.o..

 

§ 3

TERMIN I MIEJSCE

 

 1. Catering jest uprawniony do:
  1. zakończenia Programu lojalnościowego w dowolnym momencie,
  2. całkowitego usunięcia go  ze  swojej  oferty  w  terminie  ustalonym bezpośrednio przez Catering Dietetyczny,
  3. usunięcia punktów w Programie Lojalnościowym.
 2. O planowanym zakończeniu Programu Catering poinformuje Klientów na foodiebox.com.pl oraz mailowo.
 3. W przypadku zakończenia przez Catering udziału w Programie lub usunięcia go ze swojej oferty, po terminie wskazanym przez Catering zgromadzone punkty lojalnościowe mogą zostać całkowicie usunięte.
 4. Czas trwania Programu jest nieokreślony, ale Catering zastrzega sobie prawo do dokonania zmian na zasadach opisanych w Regulaminie

 

§ 3

ZASADY PROMOCJI

 

 1. Warunkiem przyznania punktów lojalnościowych jest rejestracja Konta Klienta na Platformie pl zakończona pozytywnym wynikiem jego weryfikacji pod kątem jego poprawności oraz zgodności z Regulaminem Platformy Dietly https:/ s3.eu-central-1.amazonaws.com/terms-and-policies/Regulamin_platfor my_Dietly.pdf oraz dokonanie wszystkich czynności uprawniających do otrzymania punktów lojalnościowych w Programie. Anulowanie Zamówienia po jego złożeniu, naruszenie Regulaminu Programu, Regulaminu Cateringu lub Platformy Dietly.pl, brak dokonania płatności online czy też błędne zaksięgowanie danej czynności skutkują tym, że przyznane punkty lojalnościowe zostaną anulowane lub w ogóle nie zostaną przyznane.
 2. Przez zweryfikowanie Konta  należy  rozumieć takie Konto, którego proces rejestracji na pl przebiegł pomyślnie  i  został  przez  Platformę zaakceptowany oraz za pomocą którego Klient może składać Zamówienia na Produkty oferowane przez Catering w ramach Programu i zawierać umowę sprzedaży i dostawy tych Produktów.
 3. Punkty lojalnościowe za rejestrację Konta Klienta z zaznaczeniem zgód  marketingowych Cateringu przyznawane są po złożeniu i opłaceniu pierwszego

 

Zamówienia, z wyłączeniem Zamówień testowych zwanych też zamówieniami na próbę.

 1. W ramach Programu lojalnościowego Klient może z poziomu Panelu Klienta wygenerować specjalny link polecający usługi na Platformie pl i przekazać wybranej osobie specjalny kod polecający na Zamówienie w Cateringu. Po złożeniu Zamówienia przez osobę, która skorzysta z linku polecającego Klientowi w ramach Programu zostaną naliczone punkty lojalnościowe na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
 2. Kod polecający, o którym mowa w ustępie powyżej, stanowi rabat na pierwsze Zamówienie nowego Klienta. Kiedy osoba polecona użyje kodu polecającego, Klient polecający otrzyma dodatkowe punkty do
 3. Naliczanie punktów lojalnościowych odbywa się poprzez przeliczenie kwoty Zamówienia na liczbę przyznanych punktów lojalnościowych.
 4. Punkty lojalnościowe naliczone od Zamówień Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. mogą być wykorzystane wyłącznie w tym
 5. Punkty lojalnościowe naliczane są automatycznie wyłącznie w przypadku dokonywania płatności za Zamówienie za pośrednictwem płatności online w Cateringu. O ile nic nie wynika z innych postanowień niniejszego Regulaminu, podstawowym przelicznikiem jest: 100 punktów lojalnościowych = 1
 6. Punkty lojalnościowe    i    odpowiadająca    im     równowartość     pieniężna za poszczególne działania przedstawia się następująco:
  1. z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej, za pierwszą rejestrację w Panelu Klienta  Dietly  i złożenie pierwszego Zamówienia w Cateringu wraz z jednoczesnym wyrażeniem zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest  1000  punktów  lojalnościowych,  które  są  równowartością 10 PLN,
  2. za pierwszą rejestrację w Panelu  Klienta  i  złożenie  pierwszego Zamówienia, ale bez jednoczesnego wyrażenia zgód marketingowych dla Cateringu przyznawane jest 500 punktów lojalnościowych, które są równowartością 5 PLN;
  3. za każde wydane pełne 50 PLN w pierwszym Zamówieniu złożonym w Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. , przez  osobę,  której  został  polecony Catering, z  wykorzystaniem  specjalnego linku polecającego, osobie polecającej przyznawane jest 100 punktów, które są równowartością 1 PLN;
  4. za każde wydane  pełne  50  PLN  przy  złożeniu  Zamówienia  z wykorzystaniem Panelu  Klienta  w  Cateringu  przyznawane  jest  50 punktów lojalnościowych, które są równowartością 50 groszy PLN;
  5. naliczanie punktów od Zamówień powyżej 50,00 zł brutto następuje po przekroczeniu przez Zamówienie wielokrotności wartości 50,00 zł brutto;
  6. za każde 100 Punktów wydane na opłacenie Zamówienia przez Klienta zostanie opłacone 1,00 zł brutto wartości składanego Zamówienia, o ile

 

Klient, składając takie Zamówienie, dokonana jego opłacenia również z własnych środków pieniężnych w minimalnej wysokości 1,00 zł brutto

 1. za dokonanie na  Platformie  pl oceny  posiłku  w  aktywnym Zamówieniu w Cateringu Foodiebox Sp. z o.o. przyznawane jest  10 punktów lojalnościowych, które są równowartością 10 groszy PLN;
 2. za dokonanie na Platformie pl oceny Cateringu dietetycznego o treści, w której zostanie wykorzystane więcej niż 100 znaków bez spacji, przyznawane jest 100 punktów lojalnościowych, które są równowartością1 PLN;
 1. Organizator informuje, że na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68 ustawy z dnia

26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, wolna od podatku dochodowego od  osób  fizycznych  jest  wartość  nagród związanych ze  sprzedażą  premiową  towarów  lub  usług — jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000,00 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności.

 1. Do uzyskanie punktów za wyrażenie zgód marketingowych, o których mowa w ust.11 a. Klient jest uprawniony tylko raz i przy pierwszym Zamówieniu na Platformie pl w dowolnym cateringu oferującym program lojalnościowy na Platformie. Wyrażenie takich  zgód przy pierwszym Zamówieniu w innym cateringu oferującym program lojalnosciowy na Platformie Dietly.pl wyklucza uzyskanie dodatkowych  punktów  za  wyrażenie  zgody  marketingowe  u Organizatora Programu.
 2. Próba jednorazowej wymiany  przez  Klienta  zgromadzonych  punktów  na Zamówienia o wartości przekraczającej limit wyrażony w PLN nie zostanie zrealizowana.
 3. Punkty lojalnościowe uznaje się za przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie
 4. Punkty lojalnościowe nie są przyznawane za Zamówienie opłacone punktami lojalnościowymi. Jeśli Zamówienie złożone jest na kwotę wyższą niż liczba zgromadzonych punktów -  punkty  lojalnościowe naliczane są od wartości Zamówienia nieznajdującej pokrycia w punktach lojalnościowych.
 5. Punkty są zapisywane i każdorazowo aktualizowane o faktycznie zaimplementowane punkty w specjalnie wyznaczonym dla nich miejscu na Koncie Klienta opisanym “Skarbonka”.
 6. Jeżeli Uczestnik korzystający  z  Programu  posiada  jednocześnie  punkty  zgromadzone w ramach “Punktów Dietly” na Platformie Dietly i zadeklaruje chęć użycia “Punktów Dietly”  do  sfinalizowania  Zamówienia,  to  przed  ich wykorzystaniem w Cateringu, w pierwszej kolejności rozliczane będą punkty zgromadzone w

 

 1. Punkty w Skarbonce za Zamówienia w Cateringu naliczają się niezależnie od innych punktów przyznawanych za Zamówienia w innych Cateringach, które w swojej ofercie udostępniły Program Lojalnościowy i mogą być wykorzystane wyłącznie w
 2. Z chwilą likwidacji Panelu lub rezygnacją Klienta z Programu - zebrane punkty lojalnościowe są
 3. W przypadku, gdy pomimo spełnienia wskazanych powyżej warunków liczba odpowiednich punktów lojalnościowych nie nalicza  się  prawidłowo  lub  nie nalicza się w ogóle - należy skontaktować się w formie mailowej na adres poczty elektronicznej bok@foodiebox.com.pl z dopiskiem „Reklamacja Programu Lojalnościowego “Skarbonka” ”.
 4. Punkty zebrane przez klienta w Programie Lojalnościowym nie podlegają wymianie na środek płatniczy jakim jest waluta PLN oraz przeniesieniu na rzecz osób

§ 4

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

 1. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie niniejszego
 2. Reklamacje związane z Promocją mogą być zgłaszane wyłącznie w formie mailowej na adres  poczty  elektronicznej  bok@foodiebox.com.pl  z dopiskiem

„Reklamacja Programu Lojalnościowego Skarbnka”. Dane osobowe przekazane w związku z reklamacją będą przetwarzane w celach związanych z reklamacją i/lub Programem Lojalnościowym. Administratorem danych osobowych jest Catering Foodiebox Sp. z o.o.. Podanie danych  osobowych  jest  dobrowolne.  Osobie  udostępniającej swoje dane osobowe przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz prawo ich poprawiania.

 1. Reklamacje będą rozpatrywane przez Catering w terminie 14 dni od daty otrzymania Decyzje  Cateringu -Organizatora Programu Lojalnościowego są ostateczne. Powyższe nie ogranicza uprawnienia Klienta do dochodzenia roszczeń na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. W zakresie nieobjętym  niniejszym  Regulaminem  zastosowanie  znajdują  postanowienia Regulaminu Cateringu, Regulaminu świadczenia usług na pl, Polityka Prywatności Cateringu https://foodiebox.com.pl/polityka-prywatnosci.